บริษัท ห้องเย็นโคราช จำกัด

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจห้องเย็นรับฟรีสสินค้าและฝากเก็บสินค้าอาหารแช่แข็ง โดยมีการบริหารจัดการ ตามระบบมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกระบบ ได้แก่ ISO 9001:2015, GMP, HACCP พร้อมทั้งได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานของกระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่การบริหารจัดการแบบสากล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า ในการบันทึกข้อมูลและการบริหารการจัดเก็บ สินค้า เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและการรายงานผลได้ตลอดเวลา